Techniky propagandy

Zveřejněno 06 prosince 2012 autorem FreePub

Propaganda je forma komunikace, která je zaměřena na ovlivňování postoje společnosti.

Na rozdíl od nestranného poskytování informací propaganda ve svém nejzákladnějším smyslu je informací především za účelem ovlivnění publika. Propaganda často prezentuje fakta selektivně (což může být i opomenutím), podporuje konkrétní syntézy, nebo používá speciální zprávy k vytvoření emocionální reakce spíše než racionální odpovědi na uvedené informace. Požadovaným výsledkem je změna postoje k subjektu v cílové skupině. Propaganda může být použita jako forma politického boje.

Běžná média vysílající propagandistické zprávy zahrnují: zpravodajství, vládní zprávy, knihy, letáky, filmy, rozhlas, televizi a plakáty. V případě rádia a televize může propaganda existovat ve zpravodajství, aktuálním dění, či v talk-show, v různých spotech a placených reklamách. Propagandistické kampaně často následují strategický přenosový vzorec pro naočkování cílové skupiny. Toto může začít jednoduchým přenosem, například letákem shozeným z letadla nebo reklamou. Obecně tyto zprávy budou obsahovat pokyny, jak získat více informací prostřednictvím webových stránek, horkých linek, rozhlasových programů, apod. (mimo jiné je to vidět i mezi těmi pro komerční účely). Tato strategie má v úmyslu předělat jedince z příjemce informací na vyhledávače informací a pak skrze indoktrinaci na názorového lídra.

Řada technik založených na výzkumu sociální psychologie se používá k výrobě propagandy. Mnoho z těchto technik používá logické klamy, protože propagandisté ​​používají argumenty, které jsou někdy přesvědčivé, ale nemusí být platné.

Nějaký čas byl vynaložen pro analyzování prostředků, kterými jsou přenášeny zprávy propagandy. Tato práce je důležitá, ale je jasné, že strategie rozšiřování informací propagandy teprve v kombinaci s propagandistickými zprávami tvoří propagandistickou strategii. Identifikace těchto zpráv je nutný předpoklad pro studium metod, kterými jsou šířeny tyto zprávy. Níže je několik technik pro generování propagandy:

Ad hominem
Latinský výraz, který znamená útok na soupeře, na rozdíl od útoku na jeho argumenty.

Ad nauseam
Tento argument používá neúnavné opakování myšlenky. Idea, a to zejména jednoduchý slogan, který se opakuje až tolikrát, že může být považován za pravdu. Tento postup funguje nejlépe, když jsou mediální zdroje omezené a kontrolované propagátorem.

Dovolávání se autority
Odvolání se k autoritě citují prominentní osoby podporující určitou pozici, myšlenku, argument, nebo postup.

Odvolávání se na strach
Snaha získat podporu vyvoláním úzkosti a paniky v běžné populaci, například Joseph Goebbels využíval T. Kaufmanovo „Německo musí zahynout!“ k tvrzení, že Spojenci hledali, jak vyhladit Němce.

Odvolávání se na předsudky
Použití emotivních výrazů pro připojení hodnotného či morálně dobrého tvrzení za účelem uvěření tvrzení. Například fráze: „Každý tvrdě pracující daňový poplatník by měl souhlasit, že ti, kteří nepracují, a kteří nemají podporu komunity, si nezaslouží podporu komunity prostřednictvím sociální pomoci.“

Společenský apel
Zdůvodňuje myšlenku tím, že s ní ostatní souhlasí. To přitom nemá na její faktickou správnost žádný vliv.
a) Nevyhnutelné vítězství: Vyzývání k nastoupení do již rozjetého vlaku ty, kteří se ještě nepřipojili, protože vlak je na cestě k jistému vítězství. Ti ve vlaku jsou ujišťováni, že být v něm je ten nejlepší postup.
b) Připoj se k davu: Tato technika posiluje přirozenou touhu lidí být na vítězné straně. Tato technika se používá k přesvědčení publika, že program je výrazem neodolatelného masového hnutí, a že je v jejich nejlepším zájmu, aby se připojili.

Černobílý klam (Falešné dilema)
Falešné dilema vyvolává dojem, že existují pouze dvě (nebo tři či více) možností tam, kde jich je ve skutečnosti celá škála.

Krásní lidé
Druh propagandy, který se zabývá slavnými lidmi a nebo líčí lidi jako atraktivní a šťastné. To nutí ostatní lidi myslet si, že když si koupí určitý produkt nebo následují určitou ideologii, tak že budou také šťastní a úspěšní. (Využití je spíše v reklamě než v politice.)

Velká lež
Opakované artikulace komplexu událostí, které ospravedlňují další kroky. Popisy těchto událostí jsou prvky pravdy, a „velká lež“ zobecňuje sloučení a nakonec nahradí přesné vnímání základních událostí veřejností.

Běžný člověk
Přístup typu „obyčejný člověk“ se pokouší přesvědčit publikum, že pozice propagandisty odráží zdravý rozum běžných lidí. Je navržen tak, aby získal důvěru publika sdělením ve společném stylu a stylu cílové skupiny. Propagandisté ​​se použitím běžného jazyka a manýrů snaží identifikovat svůj názor s názorem průměrného člověka. Například propagandistický leták může mít argument na makroekonomický problém, např. na dávky v nezaměstnanosti, použitím běžných výrazů: „za předpokladu, že země má málo peněz během této recese, měli bychom přestat platit dávky v nezaměstnanosti těm, kteří nemají práci, protože to je jako dosáhnout limitu u všech svých kreditních karet v těsné období, kdy byste si měli utahovat opasek.“

Démonizace nepřítele
Označení jedinců jiného národa, jiné etnické skupiny atd. za podlidi (např. ve válce ve Vietnamu) skrze falešná obvinění.

Euforie
Použití událostí, které generují euforii nebo štěstí, nebo použití atraktivní akce pro zvýšení morálky. Euforie může být vytvořena tím, že se deklaruje dovolená, že se zpřístupní luxusní zboží, nebo se uspořádá vojenská přehlídka s pochodujícími kapelami a vlasteneckými zprávami.

Dezinformace
Vytvoření nebo odstranění informací z veřejných záznamů, za účelem provedení falešných záznamů o události nebo činnosti osob nebo organizací, včetně padělání fotografií, filmů, pořadů a zvukových nahrávek, stejně tak jako tištěných dokumentů.

Mávání vlajkou
Pokus ospravedlnit akci s odůvodněním, že dojde-li k tomu, člověk se stane větším vlastencem, nebo že to nějakým způsobem zlepší skupinu, zemi, nebo ideu. Pocit vlastenectví nemusí nutně zmenšit nebo úplně vynechat schopnost racionálního posouzení věci.

Třpytivá všeobecnost
Emocionálně atraktivní slova aplikovaná na produkt nebo nápad, ale nepředstavují žádné konkrétní argumenty nebo analýzy. Slavný příkladem je slogan kampaně „Ford má lepší nápad!“

Polopravda
Polopravda je klamné prohlášení, které může mít několik forem a obsahuje nějaký prvek pravdy. Prohlášení může být částečně pravda, může být tvrzení zcela pravdivé, ale pouze část celé pravdy, nebo může jít o využití některých klamných prvků, jako je nesprávná interpunkce nebo dvojí význam, zvláště pokud je záměr oklamat, vyhnout se vině či zkreslovat pravdu.

Úmyslná vágnost
Všeobecnosti jsou záměrně vágní, aby publikum mohlo dodávat své vlastní interpretace. Záměrem je přesunout diváky pomocí nedefinovaných frází, bez analyzování jejich platnosti nebo pokus určovat jejich rozumnost nebo aplikaci. Záměrem je přimět lidi k jejich vlastnímu výkladu spíše než k prostému předložení explicitních nápadů.

Získání nesouhlasu a Reductio ad Hitlerum
Tato technika se používá k přesvědčení cílového publika, aby nesouhlasilo s akcí nebo ideou, protože je to oblíbený u nenáviděné skupiny. Např. To, že něco dělal Hitler nebo nacisté, automaticky neznamená, že to bylo zlé. A naopak. Jestliže se o nějaké skupině myslí, že podporuje určitou politiku, kterou podporují i členové nežádoucí skupiny, pak je první skupina donucena změnit svou podporu. To je forma špatné logiky, kde se říká, že A = X, B = X, pak tedy A = B.

Přílišné zjednodušení
Příznivé všeobecnosti jsou používány pro poskytování jednoduchých odpovědí na složité sociální, politické, ekonomické a vojenské problémy.

Citace vytržená z kontextu
Selektivní úpravy citací, které mohou změnit význam. Politické dokumenty určené k diskreditaci protivníka, nebo proti politickému hledisku často využívají tuto techniku.

Nadávka
Propagandisté ​​používají nadávky, aby ​​vyvolali strach a předsudky u posluchačů, aby špatné jméno způsobilo to, že posluchači zaujmou negativní stanovisko ke skupině nebo souboru přesvědčení či myšlenek, které chce propagandista u posluchačů odsoudit. Metoda je určena k vyvolání závěrů rozdílných od nestranného prošetření skutečností. Nadávky jsou tedy náhradou za racionální, na faktech založené argumenty.

Racionalizace
Jednotlivci nebo skupiny mohou využít příznivé všeobecnosti k racionalizování sporných aktů nebo víry. Nejasné a příjemné věty jsou často používány k ospravedlnění takových akcí nebo víry.

Úhybný manévr (red herring)
Prezentace dat nebo problémů, které jsou přesvědčivé, ale nejsou relevantní, pak je prohlašováno, že to potvrzuje argument.

Nálepkování
Eufemizmus je používán, když se propagandista pokouší zvýšit vnímanou kvalitu, spolehlivost nebo důvěryhodnost určitého ideálu. Dysfemismus se naopak používá ke snížení vnímané kvality, spolehlivosti nebo důvěryhodnosti.

Opakování
Tento typ propagandy se zabývá znělkou nebo slovem, které se opakuje znovu a znovu až uvízne v něčí hlavě, takže si tento člověk koupí určitý produkt.

Slogany
Slogan je krátká fráze, která může obsahovat nálepkování a stereotypy. I když slogan může být na podporu odůvodnění idejí, v praxi mají tendenci spíše apelovat na emoce. Odpůrci invaze USA a okupace Iráku používali slogan „krev za ropu“, který naznačuje, že invaze a lidské ztráty byly provedeny kvůli přístupu k iráckému ropnému bohatství. Na druhou stranu tu jsou „jestřábi“, kteří tvrdí, že USA by měly pokračovat v boji v Iráku a používají slogan „nohy na ramena“, což znamená, že by bylo zbabělé se z Iráku stáhnout. Stejně tak to můžou být jména vojenských kampaních, jako například „Trvalá svoboda“ nebo „Spravedlivé války“, to může být považováno za slogany navržené k ovlivňování lidí.

Osvědčení
Jsou to citace, v nebo mimo kontext, a to zejména dokumenty, které mají podpořit nebo zamítnout danou politiku, akci, program či osobnost. Pověst nebo role (experta, respektované osobnosti veřejného života, apod.) osoby, která je citována je využívána.

Transfer (Asociace)
Tato technika projekce pozitivní nebo negativní vlastnosti (chválení nebo obviňování) osoby, entity, objektu nebo hodnot (jednotlivce, skupiny, organizace, národa, vlastenectví, apod.) přenáší tyto vlastnosti na jiné, aby je udělala přijatelnější nebo je naopak zdiskreditovala. Vyvolává emocionální odezvu, která stimuluje cíl, aby se identifikoval s uznávanými autoritami. Často tato technika vizualizuje používané symboly (např. nacistická svastika – původně symbol zdraví a prosperity), které překrývají jiný obrázek. V případě Ameriky je to např. obrázek prezidenta, který je jeho oponenty překryt svastikou.

Nevyjádřený předpoklad
Tato technika se používá, když propagandistický úmysl ztrácí důvěryhodnost, pokud je explicitně vyjádřen. Úmysl se místo toho implicitně předpokládá.

Působivá slova
Jde o slova z hodnotového systému publika, které produkují pozitivní obraz, když jsou spojeny s osobou nebo problémem. Mír, štěstí, bezpečnost, moudré vedení, svoboda, pravda, atd. jsou působivá slova. V zemích jako je USA je zbožnost viděna jako ctnost, takže asociace s tímto slovem zvyšují kvalitu.

Překlad článku Propaganda Techniques
spirituallysmart.blogspot.com/2011/02/propaganda-techniques.html

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat