Chceme žiť v svete podľa spoločnosti Monsanto?

Zveřejněno 09 září 2013 autorem FreePub

Středa 11. září 2013 v 17:00, Piešťany.

Ak si na otázku neviete odpo­ve­dať, zoznámte sa s činnos­ťou tejto nechválne zná­mej spo­loč­nosti v doku­men­tár­nom filme Svet podľa spo­loč­nosti Mon­santo.

>> Událost na Facebooku

„Zne­po­ko­jivý doku­ment o prak­ti­kách nad­ná­rod­nej spo­loč­nosti Mon­santo a jej aktu­ál­nych kro­koch na poli bio­tech­no­ló­gie a kon­troly potra­vín. Už od jej zalo­že­nia v roku 1901 sa roz­voj a bohat­stvo spo­loč­nosti Mon­santo spá­jajú s výro­bou a pre­da­jom mno­hých che­mic­kých pro­duk­tov, ktoré boli neskôr zaká­zané. V kaž­dom z týchto prí­pa­dov sa neskôr uká­zalo, že spo­loč­nosť kla­mala, zata­jo­vala dôle­žité sku­toč­nosti, alebo si jed­no­du­cho zapla­tila štúdie, ktoré mali doká­zať neškod­nosť a zdra­votnú nezá­vad­nosť jej pro­duk­tov. Na základe via­ce­rých súd­nych roz­hod­nutí musela spo­loč­nosť pla­tiť nemalé sumy, nijako to však neza­sta­vilo jej víťazné ťaže­nie celým sve­tom. Dnes je spo­loč­nosť Mon­santo sve­to­vým líd­rom v pro­duk­cii gene­ticky modi­fi­ko­va­ných potra­vín a s nimi spo­je­ného her­bi­cídu Roundup…“

Pri­pra­vili sme pre Vás jeho opä­tovné pre­mie­ta­nie v Pieš­ťan­skom kul­túr­nom cen­tre ŽiWell už túto stredu 11. sep­tem­bra 2013 o 17.00. Po filme bude opäť dis­ku­sia so záu­jem­cami o túto prob­le­ma­tiku, pod­po­ro­va­teľmi a symap­ti­zan­tami ini­cia­tívy: PREČ s GMO! Cesta Budúc­nosti.

>> Událost na Facebooku

Čtěte také:
>> Itálie je devátým státem, který zakázal GMO kukuřici Monsanta
>> Druhé největší nizozemské město zakázalo Monsantův Roundup
>> 10 důvodů, proč nepotřebujeme GMO potraviny
>> Pět nejčastějších mýtů o GMO odhaleno

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat