Rubriky | Evropa

GMO na Slovensku

Zveřejněno 22 května 2013 autorem FreePub

Dobry den, na zaklade stanoviska sekcie polnohospodarstva Vam oznamujeme nasledovne:

V EÚ a teda aj v SR sú na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (pestovania) povolené dve geneticky modifikované (GM) plodiny, a to kukurica MON 810 rezistentná voči škodcovi víjačke kukuričnej a zemiaky „Amflora“ so zmenenou kompozíciou škrobu. Pestovateľské plochy gm kukurice sa každoročne zmenšujú a v roku 2012 bola kumulatívna plocha 189 ha – dvaja pestovatelia – (čo predstavuje cca 0,05 % celkovej plochy kukurice). GM zemiaky sa v SR nepestovali a nepestujú.

Zákon 184/2006 Z. z. o používaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 184/2006 Z. z.“) sa týka výlučne geneticky modifikovaných organizmov „GMO“, ktoré boli autorizované na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (pestovania) na úrovni EÚ a podliehali hodnoteniu rizík vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie vzhľadom na zamýšľané použitie. Takéto posúdenie sa vykonáva po doručení žiadosti komerčného subjektu Európskej komisii prostredníctvom národných kompetentných autorít Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“). Agentúra EFSA (www.efsa.europa.eu) bola založená v roku 2002 Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. EFSA poskytuje vedecké stanoviská, ktoré slúžia ako vedecký základ pre vypracovávanie a prijímanie opatrení EÚ v oblastiach, ktoré sú súčasťou jeho poslania. Medzi tieto oblasti patria aj vedecké stanoviská k iným výrobkom ako sú potraviny a krmivá týkajúce sa GM organizmov definovaných v smernici 2001/18/ES, bez toho aby boli dotknuté postupy v nej ustanovené. Túto funkciu vykonával v čase platnosti smernice 90/220/ES, ktorú zrušila a nahradila smernica 2001/18/ES, Vedecký výbor pre rastliny. Vedecké hodnotenie uvádza, že na základe dostupných vedomostí neexistuje žiadny dôkaz o tom, že pestovanie (dovoz a spracovanie) geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej voči hmyzu (exprimujúcej Cry1A (b) gén a proteín) by mohlo mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

Zákon č. 184/2006 Z. z. sa netýka pestovania v EÚ neautorizovaných GMO, ktoré doposiaľ neprešli komunitárnym hodnotením rizík vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie a ktoré spadajú do predmetu zákona č. 151/2001 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v platnom znení (tzv. „poľné pokusy“).

Uvedenie na trh kukurice MON 810 na účel pestovania je v Európskej únii povolené od roku 1998 prostredníctvom rozhodnutia Komisie 98/294/ES z 22. apríla 1998 so súhlasom udeleným 3. augusta 1998 príslušným úradom Francúzskej republiky.

V nadväznosti na žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uvádzanie kukurice MON 810 na trh prijal GMO panel EFSA dňa 15. júna 2009 vedecké stanovisko pre predĺženie povolenia pre kukuricu MON 810 na dovoz, spracovanie, na použitie ako potravina a krmivo a na kultiváciu (pestovanie) podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. GMO panel EFSA dospel k názoru, že „je nepravdepodobné, aby kukurica MON 810 mala nepriaznivý vplyv na životné prostredie v súvislosti s jej zamýšľaným použitím, najmä ak sa zavedú vhodné opatrenia manažmentu s cieľom zmiernenia možnej expozície na necieľové organizmy radu Lepidoptera“. GMO panel EFSA odporúča, aby „najmä v oblastiach s veľkým zastúpením necieľových populácií radu Lepidoptera by malo byť prijatie pestovania kukurice MON 810 sprevádzané opatreniami riadenia s cieľom zmierniť expozíciu týchto druhov voči peľu kukurice MON 810.“ Ďalej GMO panel EFSA odporúča „použitie stratégie manažmentu rezistencie u cieľových škodcov z radu motýľov a pokračovanie monitoringu vývoja rezistencie u cieľových škodcov z radu motýľov s cieľom zistenia prípadných zmien v úrovni rezistencie populáciách škodcov“.

Požadované informácie o lokalizácií porastov boli ďalej pestovateľmi označené za predmet obchodného tajomstva v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z., a to hlavne z obavy z nezákonného vytrhania GM porastov aktivistami, čo umožňujú príslušné ustanovenia preberanej časti smernice 2001/18/ES, a preto sa tieto informácie neposkytujú.

Ubezpečujeme Vás, že opatrenia tzv. koexistencie a ďalšie opatrenia (izolačné vzdialenosti od konvenčnej (200 m min.) alebo ekologicky pestovanej kukurice (300 m min.), environmentálne bariéry, označovanie, čistenie technických zariadení, tzv. refúgia na zabránenie výskytu rezistencie škodcu atď.) a kontroly porastov a zákonných požiadaviek (každý min. 8 krát za rok) vykonávané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym obmedzujú v SR prenos genetickej informácie na konvenčnú kukuricu na minimum a že v SR sa nenachádzajú žiadne biologicky príbuzné druhy, ktoré by sa mohli s kukuricou MON 810 krížiť (s výnimkou kukurice). Na základe hore uvedeného a príslušného manažmentu pestovania autorizovaných GM plodín v SR nie je dôvod na zakázanie pestovania v Európskej únii autorizovaných GM plodín pre pestovanie.

V EÚ existujú tri druhy autorizácie GMO, a to. a/ na pestovanie b/ dovoz a spracovanie a c/na potravinárske a krmovinárske účely. Kukurica MON 810 je povolená aj na účel b/ a c/ a zemiaky „Amflora“ na účel c/ ako krmivo.

Zdroj: přišlo e-mailem.

  • Vložit komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.